Postępowania doktorskie

Dyscyplina nauk o Ziemi i środowisku

mgr Adam Bielecki
Metoda określania wielkości zasobów zieleni miejskiej w miejscu zamieszkania i jego sąsiedztwie z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych
  • data złożenia wniosku: 23.09.2020 r.
mgr Maciej Adamiak
Wykorzystanie technik uczenia maszynowego i teledetekcji do wspomagania interpretacji przestrzeni geograficznej
mgr Malwina Kozek-Połomska
Dynamika rozwoju susz hydrologicznych w Polsce w latach 1989-2018
  • data złożenia wniosku: 11.02.2021 r.

Dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

mgr Małgorzata Rejter
Geobiografie zamieszkiwania zapisane w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi
mgr Patrycja Grzyś
Wpływ nieformalnych inicjatyw obywatelskich na kształtowanie przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi.
  • data złożenia wniosku: 23.02.2021 r.
mgr Angelika Jasion-Krzysztofik
Analiza geoinformacyjna sieci osadniczej na przykładzie powiatu opoczyńskiego
mgr Joanna Bik
Rozwój bazy noclegowej Kościoła Katolickiego w Polsce – analiza czasowo-strukturalna
  • data złożenia wniosku: 17.09.2021 r.
mgr Małgorzata Janiak
Ekspansja miedzynarodowych systemów hotelowych w Polsce
  • data złożenia wniosku: 16.09.2021 r.
mgr Anna Poreda
Znaczenie usług gastronomicznych w funkcjonowaniu hoteli w Polsce
  • data złożenia wniosku: 16.09.2021 r.
mgr Bartłomiej Łuć
Turystyka sportowa w przestrzeni miejskiej Łodzi