Przewody doktorskie

mgr Michał Duda
Determinanty wizerunku turystycznego miasta na przykładzie Łodzi
mgr Monika Cepil
Morfogeneza i przemiany rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji
mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka
Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju rekreacji twórczej. Przykład Łodzi
mgr Wiktor Piech
Rozwój rozcięć erozyjnych i stożków akumulacyjnych w dolinie rzeki Sertejski na Pojezierzu Witebskim
  • Otwarcie przewodu: 26.02.2019 r.
mgr Anna Majewska
Pamięć krajobrazu wyludnionych miejscowości w polskiej części dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa
mgr Dorota Brzozowicz
Osady biogeniczne wybranych zagłębień bezodpływowych krasu zakrytego Wyżyny Małopolskiej i ich paleogeograficzne znaczenie
mgr Agnieszka Mroczkowska
Rozwój paleogeograficzny Wielkiego Sertejskiego Basenu Pojeziornego na Pojezierzu Witebskim w świetle badań paleoekologicznych
mgr Małgorzata Frydrych
Kształtowanie wybranych ozów i form pokrewnych obszaru staroglacjalnego środkowej i zachodniej Polski w świetle badań geomorfologicznych i sedymentologicznych
mgr Oskar Wolski
Programy „odnowy wsi” w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich
mgr Tomasz Sojka
Wykorzystanie i skuteczność edukacyjna multimediów cyfrowych w kształceniu geograficznym na przykładzie gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego
mgr Michał Kowalski
Miejski system transportowy a centra handlowe w przestrzeni Łodzi
mgr inż. Marta Nalej
Problem zmiennych jednostek odniesienia (MAUP) w badaniach pokrycia terenu. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
mgr Piotr Kosmowski
Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne czołowych dworców kolejowych w kontekście procesów demolowania i rewitalizacji. Studium wybranych przykładów w miastach europejskich
mgr Anna Traczyk
System organizacji przestrzennej gospodarki warzywniczej w województwie łódzkim na początku XXI wieku
mgr Beata Stanisławczyk
Sezonowość przepływu i sezony hydrologiczne wybranych rzek Polski
mgr Katarzyna Marciniak
Dojazdy do pracy i ich uwarunkowania na terenach wiejskich powiatu kutnowskiego
mgr Anna Kruś
Zmiany funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 1918 r., na obszarze współczesnego województwa łódzkiego, w świetle uwarunkowań geograficzno-politycznych
mgr Wojciech Radziun
Opady atmosferyczne na obszarze Łodzi i województwa łódzkiego w okresie 1961-2016
mgr Izabela Durecka
Parki jako element struktury przestrzennej miast łódzkiego obszaru metropolitalnego
mgr Łukasz Lechowski
Wpływ budowy autostrady A1 i A2 na zmiany zagospodarowania terenu w gminach powiatu zgierskiego w świetle metod GIS
mgr Łukasz Węgrzyn
Morfologia nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na terytorium okupowanej Polski
mgr Marta Wiśniewska
Znaczenie warunków geologicznych dla możliwości poboru energii niskiej entalpii przez pionowe gruntowe wymienniki ciepła (na obszarze Łodzi)
mgr Andrzej Płoński
Aktywność turystyczno-wypoczynkowa Polaków będących na emigracji w Londynie w latach 2004-2008
mgr Joanna Szczepańska
Zmiany reżimu pożarowego wywołane zmianami klimatu w XXI wieku na przykładzie leśnego kompleksu promocyjnego lasy spalsko-rogowskie
mgr Armina Kapusta
Miejska przestrzeń wielokulturowa Subotnicy – analiza geograficzno-semiotyczna
mgr Andrzej Nowak
Lokalizacja i zagospodarowanie stacji benzynowych na terenach zurbanizowanych aglomeracji łódzkiej
  • Otwarcie przewodu: 03.12.2013 r.
mgr Jagoda Guz
Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego
mgr Justyna Majchrzyk
Społeczne i przestrzenne aspekty miejskości małych miast. Studium przypadku wybranych jednostek osadniczych województwa łódzkiego
mgr Katarzyna Leśniewska
Geograficzno­‑polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku
mgr Marta Maro-Kulczycka
Przestrzeń turystyczna studentów specjalności geografia turyzmu oraz kierunku turystyka i rekreacja uniwersytetów polskich
mgr Jarosław Kazimierczak
Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej miast europejskich na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi
mgr Karolina Smętkiewicz
Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria
mgr Marcin Turczyn
Struktura przestrzenna nowych inwestycji budowlanych w małych miastach województwa łódzkiego
mgr Monika Kozłowska-Adamczak
Przestrzeń turystyczna Krajny